Budżet Obywatelski w Gminie Postomino III edycja

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE POSTOMINO

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Postomino określa UCHWAŁA NR XI/83/19 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Postomino oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Uchwałę można pobrać TUTAJ 

Cel budżetu obywatelskiego

 • Celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wyznacza się na terenie gminy Postomino następujące grupy jednostek pomocniczych.

Grupy wyznaczone na terenie Gminy Postomino:

Grupa I- obejmuje sołectwa: Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz, Rusinowo, Bylica

Grupa II- obejmuje sołectwa: Korlino, Królewo, Chudaczewo, Masłowice, Kanin, Karsino, Dzierżęcin i Wszedzień

Grupa III- obejmuje sołectwa: Górsko, Złakowo, Marszewo i Postomino,

Grupa IV- obejmuje sołectwa: Pieńkowo, Pieńkówko, Tyń, Wilkowice, Mazów,

Grupa V- obejmuje sołectwa: Pieszcz, Staniewice, Nosalin, Pałowo, Pałówko

Zgłaszane do budżetu obywatelskiego zadania muszą należeć do zadań własnych gminy, być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego oraz mają służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz spełniać następujące wymogi formalne:

1) zadania infrastrukturalne:

 • koszt pojedynczego projektu infrastrukturalnego nie może przekroczyć kwoty wskazanej w zarządzeniu,
 • projekt jest zgodny z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, w tym m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Postomino lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • powinien być zlokalizowany na terenie lub w obiekcie stanowiącym wyłączną własność Gminy Postomino,
 • zakres rzeczowy projektu nie może kolidować z innymi zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi;

2) zadania społeczne:

 • koszt pojedynczego zadania społecznego nie może przekroczyć wskazanej w zarządzeniu,
 • muszą być ogólnodostępne i bezpłatne,
 • każdy mieszkaniec gminy powinien mieć równe szanse w dostępie do udziału w tych zadaniach.

Do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane zadania:

 • dotyczące budowy obiektów kubaturowych,
 • które po realizacji będą generować koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • zakładające realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie dokumentacji projektowej bądź koncepcji przedsięwzięcia, lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia na dokumentację projektową.